Pravidla vypsání programu

 • Stanovení kritérií pro hodnocení žádostí a podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu pro poskytování dotací je zcela v samostatné působnosti územního samosprávného celku, který se rozhodne podpořit účel uvedený v programu.
 • Kritéria pro posouzení žádosti mohou být formální, např. zda má žádost všechny požadované náležitosti a zda byla podaná ve stanovené lhůtě, nebo specifická, např. zda žádost odpovídá cílům vyhlášeného programu, zda je projekt realizovatelný apod.
 • V podmínkách pro poskytnutí dotace může být např. uvedeno, jaký podíl na financování dotované akce musí mít žadatel, doba realizace akce (projektu), způsob čerpání dotace a její vyúčtování, což by mělo být i ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Zveřejnění programu

Poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem stanovené lhůty. Svazek obcí zveřejní program obdobným způsobem na úředních deskách členských obcí. Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

 

Vypsaný program musí obsahovat alespoň následující informace:

 

 • účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty,
 • důvody podpory stanoveného účelu,
 • předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu,
 • maximální výši dotace v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše dotace,
 • okruh způsobilých žadatelů,
 • lhůtu pro podání žádosti,
 • kritéria pro hodnocení žádosti,
 • lhůtu pro rozhodnutí o žádosti,
 • podmínky pro poskytnutí dotace,
 • vzor žádosti, případně obsah jejích příloh.

Žádost o dotaci

Žádost o dotaci musí obsahovat alespoň následující informace:

 

 • identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotace, případně identifikační číslo u fyzické osoby podnikající a identifikační číslo s názvem obchodní společnosti u právnických osob)
 • požadovanou částku,
 • účel dotace, na který žadatel dotaci využije,
 • dobu, v níž má být dosaženo účelu,
 • odůvodnění žádosti,
 • je-li žadatel právnickou osobou, doplní identifikaci
 1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
 2. osob s podílem v této právnické osobě,
 3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
 • seznam případných příloh žádosti,
 • den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Zákon výslovně neupravuje postup v situaci, kdy žádost o poskytnutí dotace nesplňuje všechny zákonem požadované náležitosti a nastává tak pochybnost, zda se má žádost přímo odmítnout nebo se má žadatel vyzvat k jejímu doplnění. V souladu s principem dobré správy je vhodné se přiklonit k výzvě žadateli.

 

Nevyhovění žádosti

Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění je rozhodnutím podle části páté zákona č. 500/2004 Sb.,správního řádu. Proti takovému rozhodnutí nepřipouští správní řád žádný opravný prostředek.

 

Veřejnoprávní smlouva

Dotace jsou poskytovány na základě veřejnoprávní smlouvy, která obsahuje alespoň následující informace:

 • Identifikační údaje příjemce dotace.
 • Číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace nebo způsob, jakým budou prostředky poskytnuty.
 • Poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace poskytnuta; u dotace jejíž součástí jsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, výši takových peněžních prostředků a zdroj jejich krytí; u dotace, která není poskytována jednorázově, výši jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a termíny jejich poskytnutí.
 • Účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny.
 • Dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.
 • Podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit.
 • Dobu pro předložení finančního vypořádání dotace a číslo účtu, na který mají být nepoužité peněžní prostředky vráceny.
 • Povinnosti příjemce, je-li příjemcem dotace právnická osoba, v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací.
 • Den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy.

Uveřejnění veřejnoprávní smlouvy

 • Poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu  o poskytnutí dotace a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku.
 • Svazek obcí zveřejňuje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na úředních deskách členských obcí, podle bodu 1.
 • Smlouvy do 50 000 Kč není povinnost zvěřejňovat.
 • Pokud uzavřením dodatku bude dotace zvýšena nad 50 000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek podle bodu 1.
 • Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.
 • Nezveřejnění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je přestupkem za který lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
 • Všichni poskytovatelé dotací, kromě malých obcí (obce, které nevykonávají rozšířenou působnost), jsou povinni zveřejňovat v registru smluv smlouvy o poskytnutí dotace v hodnotě nad 50 000 Kč.

Odvod do rozpočtu, penále

Pokud žadatel nesjedná nápravu či ji sjedná pouze částečně, stává se z příjemce porušitel rozpočtové kázně a je mu uložena sankce v podobě odvodu do rozpočtu, z kterého byly peníze vyplaceny. V případě prodlení s odvodem je stanoveno penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.

 

Obecní úřady, úřady městských částí hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy a krajské úřady rozhodují o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci samostatné působnosti.

Zákon stanoví minimální a maximální hranici odvodu za porušení rozpočtové kázně. Minimální výše odvodu je 1000 Kč,  maximální výše odvodu je limitována výší poskytnutých peněžních prostředků ke dni porušení rozpočtové kázně.

 

Opravné prostředky

Po stanovení odvodu má příjemce dotace dva opravné prostředky:

 • Odvolání – podává se u subjektu, který napadené rozhodnutí vydal, a to do 30 dnů ode dne doručení předmětného rozhodnutí.
 • Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení.

Praktická doporučení

Doporučení pro zvýšení transparentnosti dotačních řízení

 • interní směrnice pro dotační řízení
 • přehledně uveřejnit informace o dotačních programech a poskytovaných dotacích například formou dotačního kalendáře
 • uveřejnit celkovou alokovanou sumu, termíny podání a vyhodnocení žádostí, maximální finanční limity na jednu žádost
 • uveřejnit vzorové žádosti o dotaci
 • určit osobní odpovědnost za administraci dotací
 • žádosti hodnotí určený kolektivní orgán – například komise
 • uveřejnit výsledky dotačních řízení a seznam neúspěšných žadatelů (vč. odůvodnění)
 • uveřejnit všechny smlouvy o poskytnutí dotace
 • uveřejnit podpořené subjekty a jejich aktivity včetně údajů o řádném vyúčtování dotace
 • vytvořit kontrolní mechanismy čerpání dotací – oddělení funkcí administrátora a funkce kontrolora čerpání dotace
 • jasně napsaný program a podmínky pro udělení dotace, stejně jako podmínky porušení čerpání dotace – vhodné pro případné spory ohledně porušení rozpočtové kázně.

Černošice: Uveřejňování informací o přidělených dotacích