Praktická doporučení

Důraz na maximální transparentnost

MOS by měly být s ohledem na výši veřejných prostředků, kterou disponují, pod drobnohledem nevládních organizací, investigativních žurnalistů a potažmo široké veřejnosti. V této souvislosti je žádoucí, aby MOS zveřejňovaly na svých webových stránkách co nejvíce informací týkajících se jejich činnosti, veřejných zakázek, konaných výběrových řízení na pracovní místa, informace týkající se nabídek pronájmů a prodeje majetku MOS, informace o sponzoringu, CV členů orgánů MOS aj. V tomto směru se lze inspirovat uzákoněnou povinností v Maďarsku zveřejňovat roční plán zadávání veřejných zakázek a tzv. checklistem. Namístě je také zmínit český zákon č. 314/2015 Sb., o registru smluv, který od 1. 7. 2016 ukládá MOS povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR.

Zveřejnit na oficiální webové stránce samosprávy kompletní seznam obchodních společností s majetkovou účastí včetně výše majetkového podílu

Přehledný seznam obchodních společností s majetkovou účastí včetně uvedení výše majetkového podílu umožní občanům získat úplný přehled o vztahu samosprávy k dalším právnickým osobám, které samospráva zřídila pro splnění závazků poskytování dílčí škály veřejných služeb. To poslouží k dalším možnostem veřejné kontroly (hodnocení, výkon, personální obsazení, odměňování, zveřejňování povinných informací dle zákona atd.).

Vytvořit, přijmout a publikovat závazná pravidla pro nominace zástupců samosprávy do orgánů obchodních společností s majetkovou účastí samosprávy a závazná pravidla pro odměňování osob pověřených samosprávou k výkonu činností v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí samosprávy

Základem pro dobré fungování MOS je personální obsazení orgánů MOS. Především pak představenstvo MOS by mělo být vybíráno z řad odborníků. Závazná pravidla by měla stanovovat kvalifikační a další osobnostní předpoklady uchazečů o předmětné pozice.

 

Dále je vhodné upravit limitaci výše odměn členů orgánů MOS a zákaz, či alespoň početní omezení souběhu funkcí. Tak by bylo zamezeno tzv. politickým trafikám, kdy shodné osoby mají více funkcí ve více MOS, a lze tak pochybovat o tom, že mají dostatečnou kapacitu tyto funkce vykonávat s náležitou péčí.

Pravidelné reporty

V praxi je velkým problémem nedostatečná informovanost vlastníka, resp. zastupitelů dané municipality o chodu MOS. Dostatečná informovanost je přitom předpokladem pro výkon jejich dohledu jakožto vlastníka nad danou MOS. Dle doporučení OECD by měly statutární orgány MOS pravidelně reportovat vlastníkovi o činnosti MOS (kupříkladu kvartálně), a shodně tak podávat ad hoc reporty v případě učinění důležitých jednání firmy, jež jsou dopředu explicitně stanoveny. S ohledem na specifické postavení MOS by měl být kladen ve stanovách MOS důraz na zvýšení pravomocí valné hromady jako vlastníka MOS a posilnění pravomocí dozorčí rady MOS.

Přijmout závaznost praxe schvalování změn stanov obchodních společností stoprocentně vlastněných samosprávou pouze zastupitelstvem

Cílem opatření je zamezit výkladovým pochybnostem a omezení pravomoci zastupitelstva samosprávy kontrolovat fungování a nastavení obchodních společností ovládaných samosprávou. Často totiž dochází k tomu, že změnu stanov činí pouze rada. Stanovy jsou však dokument zásadního významu, který dává obchodní společnosti základní rámec jejich řízení a kontroly. Zavádějícím výkladem zákona některých samospráv dochází k obcházení pravomocí zastupitelstva, které de facto nerozhoduje o dalším strategickém směřování firem. Je tedy žádoucí, aby změnu stanov schvalovalo vždy zastupitelstvo jako vrcholný orgán samosprávy. S tímto názorem se ztotožňuje i Ministerstvo vnitrakteré již na vadný postup hlavního města Prahy podalo správní žalobu.

Zakotvit ve společenských smlouvách (stanovách a dalších zakládacích dokumentech) obchodních společností ovládaných samosprávou vyloučení možnosti zakládat dceřiné společnosti či kupovat jiné společnosti

Cílem tohoto opatření je zamezit „řetězení“ firem na dceřiné firmy, které jsou již mimo kontrolu zastupitelstva. Městské obchodní společnosti vznikají z vůle zastupitelstva jako vrcholného orgánu vlastníka společnosti. Pokud však stanovy těchto firem umožňují z rozhodnutí valné hromady založit dceřinou firmu nebo takovou společnost koupit, dostávají se tyto nové obchodní subjekty zcela mimo kontrolu zastupitelstva (zejména nemožnost požadovat informace o fungování a hospodaření).

Vytvořit, přijmout a publikovat jasnou vlastnickou politiku pro samosprávou ovládané obchodní společnosti ve formě strategických dokumentů k řízení a rozvoji jednotlivých obchodních společností a stanovení výkonnostních indikátorů hospodaření

Doporučení cílí na efektivnější kontrolu hospodaření firem, která je založena na existenci jasné vlastnické politiky pro samosprávou ovládané obchodní společnosti v podobě strategií a koncepcí. Ty by specifikovaly obchodní cíle společnosti i nástroje k jejich dosažení ve střednědobém a dlouhodobém horizontu včetně konkrétních indikátorů. Takové dokumenty tvoří základní hodnotící rámec pro kontrolu managementu firem ze strany zastupitelstva i široké veřejnosti.

Kvalitní stanovy

Primárním předpokladem pro řádný výkon shora uvedených práv a povinností zastupitelstva je velmi dobrá informovanost zastupitele. Ačkoli ZOZ explicitně v ustanovení § 82 ZOZ nestanoví právo zastupitele být průběžně informován o hospodaření a aktuálních otázkách týkajících se MOS, lze logickým výkladem dovodit, že toto právo je implicitně obsaženo v právu zastupitele na vznesení dotazů a připomínek na statuární orgány MOS (jen stěží lze vznést konkrétní dotaz či připomínku na statuární orgány MOS v případě, že zastupitel nemá dostatečné předchozí informace o činnosti MOS). Shodně tak lze použitím logického výkladu zákona dospět k závěru, že průběžně informovaný zastupitel je předpokladem pro učinění odpovědného rozhodnutí zastupitelstva o zrušení MOS či dispozici s účastí obce v MOS (např. fúze, rozštěpení podniku apod.), potažmo o navržení vhodného člena orgánů MOS či jeho odvolání (bez informací o chodu MOS nejsou ani měřitelné výstupy).

 

Stanovy MOS by tedy měly obsahovat v oddíle upravujícím práva a povinnosti představenstva a dozorčí rady i práva a povinnosti akcionáře, tedy obce (jejích zastupitelů):

 

1) Povinnost podání průběžných zpráv zastupitelstvu a radě obce

Povinnost členů představenstva a dozorčí rady jako kontrolního orgánu průběžně předkládat zastupitelstvu a radě zprávy o hospodaření, významných právních jednáních a rozhodnutích představenstva ve stanoveném časovém intervalu a kontrolních zjištěních dozorčí rady (např. každé  3 měsíce).

 

2) Povinnost podání ad hoc zpráv zastupitelstvu a radě obce

V případě, že by mezi termíny určenými k předložení tzv. průběžné zprávy došlo k nepředvídatelné změně hospodářské situace, přijetí významného rozhodnutí či potřebě jeho přijetí, k důležitému zjištění dozorčí rady na základě výkonu kontrolní činnosti, vznikla by povinnost představenstva a dozorčí rady podat o nastalé situaci zprávu zastupitelstvu a radě bezodkladně.

 

Stanovy by měly v úvodních ustanoveních obsahovat jednoznačnou proklamaci o tom, že MOS je povinným subjektem ve smyslu § 2 InfoZ.

 

3) Vyhrazení pravomoci valné hromady rozhodovat o určitých právních jednáních namísto představenstva (problematika řetězení společnosti)

 

S ohledem na skutečnost, že MOS nakládají s veřejnými prostředky, je žádoucí posilnit pozici valné hromady MOS (tj. rady obce jakožto VH, je-li obec jediným společníkem/akcionářem, či valné hromady, jíž se účastní delegáti volení zastupitelstvem obce), aby tato rozhodovala o nejvýznamnějších právních jednáních přímo namísto představenstva. V oddílu stanov upravujícím působnost valné hromady doporučujeme explicitně stanovená právní jednání, o nichž rozhoduje valná hromada (namísto představenstva). Mezi taková právní jednání doporučujeme zařadit:

 

 • dispozice s nemovitým majetkem MOS (prodej, koupě, směna, nájem, zřízení zástavního práva či věcného břemene) od určité hodnoty nemovitostí či věcného práva, kdy cena musí být stanovena znaleckým posudkem,
 • rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku od určité výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky,
 • uzavření smluv, jejichž plnění přesáhne určitou výši,
 • rozhodování o založení nebo zrušení dceřiné obchodní společnosti,
 • rozhodování o účasti MOS v jiných obchodních společnostech.

 4) Důraz na kvalifikované složení orgánů MOS

 

Doporučujeme do stanov začlenit minimální počet členů představenstva, kteří budou voleni z řad odborníků, nikoli představitelů samosprávy, stanovit kvalifikační předpoklady na členy představenstva, aby bylo zajištěna jejich vysoká odbornost a procedurální postup upravující výběr kandidátů na členy představenstva (výběrová řízení aj.). Rovněž je vhodné do stanov explicitně uvést,že členové představenstva jsou voleni valnou hromadou (tj. radou obce, či valnou hromadou, jíž se účastní delegát zvolený zastupitelstvem obce), ovšem na návrh zastupitelstva obce, resp. jeho nominačního výboru.

Dále je vhodné do stanov jako statutu MOS začlenit ustanovení upravující limitaci výše odměny. Doporučujeme upravit i zákaz, aby člen představenstva byl členem statutárního orgánu či kontrolního orgánů jiné MOS municipality, či stanovit alespoň maximální počet možného členství jedné osoby v uvedených orgánech různých MOS municipality (omezení tzv. „politických trafik“), popřípadě stanovit časový odstup mezi odvoláním člena představenstva a jeho volbou do dozorčí rady (aby bylo zamezeno střetu zájmů při kontrolní činnosti dozorčí rady za předcházející období představenstva). Pokud se týká požadavků na členy představenstva, obdobně doporučujeme  postupovat taktéž v ustanoveních týkajících se členů dozorčí rady. U MOS by také  měl být kladen důraz na posílení pozice dozorčí rady, kdy stanovy vyžadují udělení předchozího souhlasu dozorčí rady k významným rozhodnutím představenstva.

Na co je třeba myslet ve fázi založení MOS?

 • odůvodnit potřebu založení MOS, vypracovat dokument obsahující základní strategii společnosti a její cíle
 • schválit obsah stanov upravujících práva a povinnosti orgánů společnosti s ohledem na specifické postavení MOS, jejichž režim je ovládán soukromoprávní i veřejnoprávní úpravou
 • zvolit členy orgánů společnosti z řad kvalifikovaných odborníků v oboru předmětu podnikání MOS, zejména pokud se týká členů představenstva

Co by měl obsahovat jednací řád rady při rozhodování ve věcech MOS?

Jednací řád rady explicitně upravuje jednání rady obce v působnosti valné hromady MOS. Měl by obsahovat následující pravidla:

 

 • Povinnost rady informovat zastupitele o návrhu programu jednání rady ve věci municipální obchodní společnosti obsahující přizvání zastupitelů na jednání rady.
 • Povinnost účasti členů představenstva a dozorčí rady MOS na jednání rady.
 • Povinnost představenstva MOS předložit ve stanoveném termínu materiály pro jednání rady v působnosti valné hromady.

Zřízení nominačního výboru

Doporučujeme, aby zastupitelstvo za účelem zvýšení transparentnosti výběru orgánů MOS zřídilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) ZOZ nominační výbor jako svůj poradní orgán.

 

Nominační výbor:

 

 • Sestaví seznam kvalifikačních a dalších předpokladů uchazečů o členství v orgánech MOS.
 • Vyhlašuje a provádí výběrová řízení na jednotlivé funkce v MOS.
 • Zveřejňuje podmínky výběrových řízení včetně zásad hodnocení nabídek a protokolů z výběrového řízení.
 • Doporučí zastupitelstvu vhodného kandidáta.
 • V případě, že se zastupitelstvo při volbě kandidáta odchýlí od doporučení nominačního výboru, přijme usnesení obsahující odůvodnění takového rozhodnutí.

Protikorupční politika

MOS by měly mít vypracovanou protikorupční politiku, která by měla pokrývat dodržování zákonnosti, střetu zájmů, úplatky, dary a sponzoring a další problematiku (zveřejňování smluv, neuzavírání jednostranně nevýhodných smluv aj.). V tomto ohledu se lze inspirovat slovenským zákonem na ochranu oznamovatelů. Shodně tak by měly MOS mít vypracovanou tzv. vlastnickou politiku, což je dokument týkající se strategického řízení společnosti, kde by byly jasně definovány cíle ekonomické i neekonomické povahy. MOS by si také měly nechávat vypracovávat pravidelně interní/externí audity vztahující se k jejich činnosti.

Praha 8: Rizika Městských obchodních společností