Informační povinnosti v oblasti rozpočtu

 

ROZPOČTOVÝ PROCES

 

Hlavními nástroji finančního hospodaření územních samosprávných celků a svazku obcí jsou roční rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu. Dalšími důležitými dokumenty jsou  závěrečný účet rozpočtová opatření, tedy přijaté změny v již schváleném rozpočtu.

 

Střednědobý výhled rozpočtu:

 

 • Je výhled rozpočtu na období 2 až 5 let, které následuje po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.
 • Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.
 • Střednědobý výhled rozpočtu  musí být uveřejněn v plném znění na internetových stránkách územně samosprávného celku nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.  Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu.
 • Na úřední desce může být 15 dní před jednáním zveřejněn návrh v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Součástí musí být i oznámení, kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
 • Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
 • Územní samosprávný celek  zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.

 

Rozpočet:

 

 • Rozpočet územního samosprávného celku nebo svazku obcí je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku nebo svazku obcí. Vychází ze schváleného střednědobého rozpočtového plánu.
 • V případě, že se územní samosprávný celek podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na tento program, respektive projekt.
 • Obdobně jako u střednědobého rozpočtového výhledu zveřejní územně samosprávný celek nebo svaz obcí   návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Na internetových stránkách je zveřejněna úplná verze, na úřední desce alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu a informace, kde je uveřejněna plná verze dokumentu.
 • Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
 • Územní samosprávný celek  zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.
 • Přijaté změny v rozpočtu – rozpočtová opatření – se uveřejňují obdobně jako schválený rozpočet.

 

Závěrečný účet

 

 • Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob.
 • Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání.
 • Povinnosti uveřejnění závěrečného účtu jsou obdobné jako u střednědobého rozpočtového výhledu a rozpočtu. Součástí uveřejněného návrhu závěrečného účtu a závěrečného účtu je vždy výsledek přezkumu hospodaření daného samosprávného celku.

 

Přestupky

 

 • § 22a zákona č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vymezuje nové přestupky, které se týkají nedodržení informační povinnosti. Za přestupek podle tohoto paragrafu lze uložit pokutu až do 1 mil. Kč.

Přestupky podle tohoto zákona, kterých se dopustila obec nebo dobrovolný svazek obcí projednává v přenesené působnosti krajský úřad, v jehož správním obvodu se obec nachází nebo v jehož správním obvodu má dobrovolný svazek obcí sídlo. Správní delikty podle tohoto zákona, kterých se dopustila městská část hlavního města Prahy, projednává v přenesené působnosti Magistrát hlavního města Prahy.

Praktická doporučení

Informace a relevantní dokumenty o hospodaření za několik období by měly být na jednom místě:

 • rozpočet,
 • závěrečný účet,
 • informace o plnění rozpočtu za každé čtvrtletí,
 • rozpočtový výhled (může být součást rozpočtu),
 • zpráva o přezkumu hospodaření (může být součást závěrečného účtu),
 • přehled provedených rozpočtových opatření – průběžně aktualizovaný (může být součástí čtvrtletní zprávy nebo závěrečného účtu),
 • všechny dokumenty by měly být ve formátu, který umožňuje vyhledávání, tabulky pak ve formátu, který umožňuje další zpracování (např. excel) – v žádném případě tedy ne špatně naskenované, strojově nečitelné obrázky,
 • rozpočet by kromě tabulek měl obsahovat komentář,
 • všechny tabulky by měly obsahovat srovnání s minulým rokem – buď se schváleným, nebo upraveným rozpočtem popř. se skutečností,přehled všech schválených rozpočtových opatření.

Brno: Veřejné informace o rozpočtu