Přístup k informacím podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

Povinné zveřejňování informací obcí

 

Jednou z forem zveřejňování informací o obci, kterou ukládá informační zákon, je povinné zpřístupňování informací prostřednictvím tzv. automatického zveřejňování. Povinnost se vztahuje na všechny povinné subjekty, tzn. jak na obce, tak na jejich příspěvkové organizace či městské obchodní společnosti.

Některé informace zveřejňuje každá obec povinně podle informačního zákona (§ 5 InfZ). Typově se jedná o následující okruhy informací:

 

Informace o povinném subjektu

 

 • důvod a způsob založení (např. zakládací listiny u příspěvkových organizací a městských obchodních společností),
 • jednací řády zastupitelstva, popis organizační struktury, pravidla vyřizování petic atd.
 • rozpočet  (aktuální i za uplynulý rok), účetní výkazy za minulý rok (závěrečný účet obce, účetní závěrka městské společnosti…),
 • strategické dokumenty – např. pro obce územní plán, regulační plán atd.

Informace pro žadatele o informace

 

 • adresa elektronické podatelny, kam posílat žádosti o informace,
 • údaje o možnosti podávat opravné prostředky – kam, jak a v jakých lhůtách lze podávat odvolání a stížnosti,
 • přehled nejdůležitějších právních předpisů, upravujících práva občanů vůči povinnému subjektu – sazebník úhrad za poskytování informací,
 • výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytování informací.

Obec samozřejmě může  nad rámec výše uvedeného zveřejnit (jak ve svém sídle, tak ve svých úřadovnách) i jiné dokumenty, než u kterých má zákonnou povinnost je zveřejnit.

 

Privilegovaní žadatelé – občan obce, zastupitel

 

Občan obce:

Jako občan obce (event. majitel nemovitosti na území obce podle § 16 odst. 3 ZOZ, resp. občan EU s trvalým pobytem v obci podle § 17 ZOZ), máte podle § 16 odst. 2 písm. e) ZOZ právo

 

“nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy”.

 

Jinými slovy, pokud jste občan obce a podáte si žádost o informace podle InfZ, tak vám obec musí poskytnout úplný zápis ze zasedání zastupitelstva nebo rady.

 

U zápisů z rady obce bylo v minulosti sporné, zda nejsou z principu neveřejné, když zasedání rady obce je podle § 101 ZOZ neveřejné. To však již vyjasnil Nejvyšší správní soud v rozsudku  6 As 40/2004, který judikoval, že  jde pouze o neveřejnost „funkční“, tzn. pouze pro operabilitu při jednáních tohoto orgánu. Nikoli o neveřejnost výstupů z jednání obecní rady. Jako občan obce tedy obdržíte podle InfZ i zápis z jednání rady obce.

 

Totéž platí rovněž pro zápisy z jednání orgánů svazku obcí založených veřejnoprávní smlouvou. Občané příslušných obcí, které jsou členy svazku, starší 18 let jsou oprávněni se účastnit zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápisů o jeho jednání na základě § 52 písm. a) ZOZ.

 

Zastupitel:

Na rozdíl od občana má zastupitel nárok i na informace obsahující obchodní tajemství nebo osobní údaje. Zastupitel musí mít totiž logicky vyšší míru oprávnění k přístupu k informacím než občané obce. Na druhou stranu, zastupitel se následně dostane do pozice, kdy na něj přechází povinnost tyto údaje chránit stejně jako obec, která mu je poskytla.

 

Zastupitel tedy může využít následující možnosti. Může využít:

 

 1. právo iniciovat jednání v orgánech obce (§ 82 písm. a) InfZ),
 2. interpelace na radu a její jednotlivé členy, předsedy výborů, statutární orgány právnických osob (jejichž zřizovatelem je obec) a vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek (§ 82 písm. b) InfZ),
 3. žádosti o informace od zaměstnanců obecního úřadu, právnických osob, které obec založila nebo zřídila, pokud informace souvisí s výkonem jejich funkce (§ 82 písm. c) InfZ). Podrobněji k tomuto tématu ve  stanovisku Ministerstva vnitra 1/2016.

 

Přístup k informacím dle zákona o obcích

Práva občana obce:

 

Právo nahlížet do dokumentů obce

 

 • rozpočet obce
 • závěrečný účet obce za uplynulý kalendářní rok
 • usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce
 • usnesení rady obce
 • usnesení výborů zastupitelstva obce
 • usnesení komisí rady obce.
 • informace o platových poměrech zaměstnanců obce a informace o odměnách členů zastupitelstva obce

Právo obracet se se žádostmi, podněty a připomínkami

Právo podávání stížností

 

Povinnosti samosprávy:

 

 • zřídit úřední desku obecního úřadu,
 • deska musí být přístupná nepřetržitě a musí být zaznamenáno jak datum vyvěšení, tak datum sejmutí písemnosti.

Co vše je povinností uveřejňovat na úřední desce:

 

 • obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (§ 12 zákona o obcích),
 • záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku (§ 39 zákona o obcích),
 • počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen (§ 68 odst. 2 zákona o obcích),
 • uzavřené veřejnoprávní smlouvy (§ 66c zákona o obcích),
 • oznámení o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce (§ 93 zákona o obcích),
 • rozhodnutí (§ 128 zákona o obcích) a) rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu obce, b). nález Ústavního soudu, kterým se ruší právní předpis obce nebo jeho jednotlivá ustanovení, c) rozhodnutí soudu, kterým se ruší usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti, d) rozhodnutí o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu obce, e) rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu obce platnosti,
 • informace o jednání zastupitelstva obce ve věci seznámení se s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti, včetně návrhu opatření v případě zjištěných nezákonností, popřípadě sdělení o způsobu nápravy nezákonného postupu orgánů obce (§ 129a odst. 8 zákona o obcích).

Praktická doporučení

Jak žádat o informace jako zastupitel?

Podle názoru Ministerstva vnitra, se kterým se ztotožňujeme, je nejvýhodnější zmínit do žádosti o informace oba zákony, podle kterých informaci žádáte. Tzn. jak zákon o obcích (event. krajích nebo hl. M. Praze), tak zákon o svobodném přístupu k informacím.

 

Do žádosti však pro jistotu napište i informaci, že žádáte jakožto zastupitel, aby bylo zřejmé, že máte v úmyslu využít pro Vás příznivější režim.

 

Ten spočívá zejména v tom, že obdržíte informace zdarma (obec Vám nemůže účtovat náklady za pořízení kopií, za mimořádné vyhledávání apod.) a do 15 dnů (namísto 30 dnů v zákoně o obcích). Vždy se tedy použije z obou zákonů ta varianta, která je pro Vás výhodnější. Kromě toho máte nárok i na informace obsahující obchodní tajemství nebo osobní údaje. K tomu viz výše.
K žádosti pak doporučujeme přiložit samotné stanovisko Ministerstva vnitra č. 1/2016, což pomáhá překonat bariéry kreativních úředníků.

Existují opravné prostředky pro zastupitele, kterému není informace poskytnuta?

Ano. Zákon o obcích, zákon o krajích ani zákon o hlavním městě Praze sice neobsahuje žádné opravné prostředky pro případ, kdy zastupiteli není informace poskytnuta žádná, či pokud je informace poskytnuta v jiném než požadovaném rozsahu či obsahu anebo pokud je po zastupiteli požadována úhrada značně vysokých „nákladů“ za vyřízení informace. Nicméně Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 19. února 2013, č. j. 8 Aps 5/2012-47 dospěl k tomu, že na právo zastupitele na informace podle zákona o obcích se použije subsidiárně zákon o svobodném přístupu k informacím. (Soud se následně analogicky postavil i k situaci zastupitele hlavního města Prahy v rozsudku 3 Aps 5/2013-27)

 

Zastupitel, který požaduje po samosprávě, ve které je činný, informace, tedy může užít k domáhání se práva na informace veškeré opravné prostředky, které nabízí zákon o svobodném přístupu k informací. Jako zastupitel tedy smíte použít jak stížnost, tak odvolání nebo stížnost na nečinnost apod.
Podrobněji k tomuto tématu ve stanovisku Ministerstva vnitra 1/2016.

Zveřejnění autorského díla

Do smluv s externími právníky, poradci nebo konzultanty je vhodné explicitně vyjádřit úvahu nad potenciálním zveřejněním výsledného autorského díla na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Můžete se tak vyhnout možným budoucím sporům o poskytnutí informace. Tak to ostatně předjímá i důvodová zpráva k InfZ nebo Ústavní soud:

 

“Povinné subjekty musí smluvní dokumentaci se třetími osobami koncipovat tak, aby pokrývala jejich zákonné povinnosti na úseku přístupu k informacím… pouze v odůvodněných případech lze do smlouvy zahrnout odlišné ujednání, které bude předjímat výluku z takového zpřístupnění.”

Jihlava: Uspořádání informací o radnici